Адвокат Димитринка Николова извършва следните услуги

от Наказателното право
Съдействие и защита при задържане от органите на досъдебното производство.
Съдействие и защита на пострадалите от престъпление лица – изготвяне на жалби до полицията, прокуратурата и др. компетентни органи; предявяване на граждански искове за парични обезщетения за претърпените имуществени или неимуществени вреди от пострадали от престъпленията лица в наказателния процес.
Защита по обвинения в различни престъпления – престъпления против съсобствеността, престъпления против личността, престъпления против реда и общественото спокойствие и др.
Дела за реабилитация на осъдени лица.

от Гражданското право
Правни консултации по гражданско-правни въпроси.
Процесуално представителство и правна защита пред всички съдебни инстанции при воденето на гражданско-правни дела.
Заповедно производство – консултация и защита.
Процесуално представителство в съдебно-изпълнителното производство.
Изготвяне на нотариални актове, пълномощни, покани и оказване на съдействие пред нотариус.
Изготвяне на договори.

от Семейното и наследствено право
Развод по взаимно съгласие и по общия исков ред.
Вещноправни искове за собственост след развода.
Първоначално определяне на издръжка, както и нейното събиране по принудителен ред.
Спор за родителски права.
Режим на лични отношения между родители и деца.
Ограничаване и лишаване от родителски права в предвидените от закона случаи.
Установяване или оспорване на произход от дете – оспорване на бащинство, припознаване, предявяване на искове за установяване на произход от бащата.
Дела за увеличаване на първоначално присъдена издръжка.

от Закона за защита от домашното насилие
Правни консултации.
Изготвяне на всички необходими документи във връзка с реализиране на защитата по Закон за защита от домашното насилие.
Процесуално представителство пред съдебните органи.

от Трудовото право
Процесуално представителство пред съд по трудовоправни спорове във връзка с уволнения, обезщетения, неизплатени заплати и други.
Обезщетение вследствие на трудова злополука.

от Облигационното право
Консултации и представителство по облигационни и вещноправни казуси.

от Административното право
Процесуално представителство пред държавни и общински органи.
Обжалване на административни актове.

Консултации и процесуално представителство по изпълнителни дела

 

Населени места, влизащи в съдебния район на РАЙОНЕН СЪД ПИРДОП:

Община – Пирдоп
гр. Пирдоп, кметство Душанци

Община – Копривщица
гр. Копривщица

Община – Антон
с. Антон

Община – Златица
гр. Златица, кметства Карлиево, Петрич и Църквище

Община – Челопеч
с. Челопеч

Община Чавдар
с. Чавдар

Община Мирково
с. Мирково, кметства Бенковски, Буново, Каменица и Смолско